Regulamin serwisu CameralMusic.pl

I. Definicje

§ 1.
Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego CameralMusic.pl

§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy regulamin określający warunki uczestnictwa w portalu CameralMusic.pl prawa i obowiązki Firmy oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Firmy z tytułu świadczenia usług,
2) CameralMusic.pl - internetowy portal dostępny pod adresem CameralMusic.pl którego jedynym właścicielem jest Firma FILIP ŁAKOMIK PROGRAMISTA, 43-300 Bielsko-Biała,
3) Użytkowniku - osoba fizyczna lub podmiot prawny, który poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez firmę w ramach serwisu CameralMusic.pl
4) Profilu - miejsce w CameralMusic.pl gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie,
5) Koncie - istniejący w bazie danych CameralMusic.pl wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem
7) Administratorach - osoby wyznaczone przez firmę, odpowiedzialne za prowadzenie portalu CameralMusic.pl w tym w szczególności za wsparcie techniczne oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.

§3.
CameralMusic.pl jest serwisem traktującym o muzyce klasycznej, prowadzi działania promocyjne związane z muzyką klasyczną, publikuje artykuły i informacje o wydarzeniach muzycznych, zdjęcia, video oraz umożliwia zarejestrowanym użytkownikom promocję w bezpłatnym katalogu muzycznym poprzez dodanie informacji o ich działalności w branży muzycznej, zdjęć oraz nagrań video.

II Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 4.
Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 5.
1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z usług świadczonych przez firmę w ramach portalu CameralMusic.pl Momentem rozpoczęcia korzystania z usług jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na portalu CameralMusic.pl i poprawne zalogowanie się na Konto.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym.
4. Firma rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.

5. Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorom, usunięcie następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 dni


§ 6
Firma zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla CameralMusic.pl

§ 7.
1. Dostęp do większości usług CameralMusic.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji oraz publikowanie informacji o Użytkowniku w jego Profilu.
2. Firma zastrzega sobie prawo wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach CameralMusic.pl Firma zobowiązuje się poinformować o zmianach w odpowiednich polach i regulaminach płatnej usługi.

§ 8.
Firma zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług oraz sposobu działania portalu CameralMusic.pl w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do CameralMusic.pl oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z portalem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem firmy.

§ 9.
Użytkownik udziela firmie prawa do wyświetlania mu ogłoszeń reklamowych.

§ 10.
CameralMusic.pl ma charakter otwarty - podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, dostępnymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§ 11.
Aby korzystać z usług świadczonych przez firmę w ramach CameralMusic.pl konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.


III. Konto i rejestracja

§ 14.
Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem: http://CameralMusic.pl/rejestracja.php

§ 15.
W celu rejestracji w szczególności wymagane jest podanie następujących danych: prawidłowego adresu poczty elektronicznej email, hasła i jego potwierdzenia.

§ 16.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w CameralMusic.pl Firma przetwarza dane użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

§ 17.
Zarejestrowanie się, którego skutkiem jest założenie Konta, możliwe jest wobec Użytkownika, który:
1) zapewnia i oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował treść całego Regulaminu,
2) potwierdza autentyczność danych podanych w formularzu rejestracyjnym,
3) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz na ich prezentację (zgodnie z zaznaczonymi opcjami) w Profilu,
4) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, zmianach w Regulaminie, nowych funkcjonalnościach i temu podobnych.

§ 20.
Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
Zabrania się korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

IV. Dane osobowe i polityka prywatności

§ 21.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Firma FILIP ŁAKOMIK PROGRAMISTA. Firma przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika firma przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym CameralMusic.pl a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez firmę w celach statystycznych i marketingowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.

§ 22.
Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez firmę lub innych Użytkowników na własne potrzeby.

V. Korzystanie z usług CameralMusic.pl zasady ogólne

§ 23.
Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie CameralMusic.pl W przypadku stwierdzenia przez Administratorów, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, nastąpi niezwłoczne usuniecie jego Konta. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

§ 24.
Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
1) przestrzegania obowiązującego prawa
2) wykorzystywania funkcjonalności portalu zgodnie z ich przeznaczeniem


§ 25.
Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego w serwisie CameralMusic.pl Zabronione jest zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub wulgarnym. Administratorzy mogą usunąć zdjęcia uznane przez nich za niewłaściwe bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Użytkownika o tym fakcie. Uporczywe zamieszczanie niewłaściwych zdjęć skutkować będzie usunięciem Konta Użytkownika.

§ 26.
Firma zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Profilu, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek CameralMusic.pl


VI. Prawa autorskie

§ 32.
Użytkownik poprzez umieszczenie danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi w CameralMusic.pl wyraża zgodę na wykorzystywanie ich przez innych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku oraz na potrzeby prowadzonych w CameralMusic.pl działań promocyjnych.

§ 33.
Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., nr 24, poz. 83) z późniejszymi zmianami oraz nie stanowiących utworu w rozumieniu w/w ustawy, umieszczonych w CameralMusic.pl w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie wspomnianych danych, materiałów lub wypowiedzi w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą uprawnionej osoby lub na podstawie przepisów prawa i niniejszego Regulaminu.

§ 34.
Użytkownik publikujący w CameralMusic.pl treści o charakterze utworu autorskiego zrzeka się wszelkich roszczeń względem firmy z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z CameralMusic.pl) tych treści.


VII. Odpowiedzialność

§ 35.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w CameralMusic.pl przez Użytkownika.

§ 36.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w CameralMusic.pl w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

§ 37.
Firma nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania CameralMusic.pl w całości albo w części.

§ 38.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu portalu CameralMusic.pl


VIII. Postanowienia końcowe

§ 47.
Firma zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
§ 48.
1. Firma zobowiązuje się powiadomić drogą elektroniczną o istotnej zmianie Regulaminu tych Użytkowników, których zmiana dotyczy bezpośrednio.
2. Użytkownik ponosi ryzyko nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1. z przyczyn niezależnych od firmy.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności nieprawidłowego adresu lub należącego do innego podmiotu, oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.

§ 49.
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 01.02.2011 r.

Kontakt


Maria Łakomik
Materiały prasowe, patronaty, treści. Filip Łakomik
Sprawy techniczne, integracje. Prześlij artykuł o muzyce Artykuły sponsorowane
Można bezpłatnie nadsyłać dowolne materiały (tekst/grafika/video) związane z muzyką klasyczną, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w serwisie. Artykuły sponsorowane przyjmujemy poprzez platformę whitepress.

Partnerzy

Copyright © 2011-2020 CameralMusic.pl